Trillingen in gebouwen

Naast geluidshinder kan er zich op korte afstand van een installatie of machine tevens trillingshinder voordoen. Andere vaak voorkomende bronnen van trillingshinder in gebouwen zijn zwaar wegverkeer of naburige bouwwerven.

Contacteer ons direct voor korte of langdurige trillingsmetingen.

Blootstelling van personen aan dergelijke trillingen kan leiden tot schadelijke of hinderlijke effecten.
De hinderlijke effecten uiten zich ondermeer in een verminderde productiviteit en/of concentratie bij werkzaamheden. Dergelijke situatie kan leiden tot een ernstige verstoring van de rust en het hiermee gepaard gaande verminderde comfortgevoel. De schadelijke effecten uiten zich in gezondheids- en veiligheidsproblemen. Daarnaast kunnen trillingen eveneens aanleiding geven tot structurele schade aan bouwelementen.  Voorzichtigheid, preventie en actie zijn dus geboden! Bureau De Fonseca blijft uw aangewezen partner, ook in deze vaak meer complexe problematiek.

Contacteer ons voor meer informatie.

Op dit moment is er in Vlaanderen geen reglementering. De trillingsniveaus worden momenteel geëvalueerd volgens de criteria van de Duitse norm ter zake, in casu DIN 4150:

  • Normeringen m.b.t. schade: DIN 4150-3 "Trillingen in gebouwen; effect op structuren" (ref. nr. DIN 4150-3: 1999-02) 
  • Normeringen m.b.t. hinder: DIN 4150-2 "Trillingen in gebouwen; effect op personen in gebouwen" (Ref.-Nr. DIN 4150-2: 1999-06)